Historiek

VLOK-CI vzw (Vlaamse Ouders van Kinderen met Cochleaire Inplant vzw) is een Vlaamse oudervereniging van en voor ouders van dove en slechthorende kinderen. VLOK-CI werd in 2003 opgericht door een aantal horende ouders die hun doof kind lieten implanteren, zich in een bijzondere, totaal nieuwe situatie bevonden en hun verhaal wilden delen met elkaar.  Omdat ook heel wat ouders van slechthorende kinderen op zoek waren naar een organisatie waarbij zij zich konden aansluiten, wijzigde VLOK-CI in 2009 haar statuten en stelde de vereniging open voor ouders van kinderen met om het even welk gehoorprobleem.

De werking van VLOK-CI is tweeledig. Enerzijds is één van haar belangrijkste prioriteiten het samenbrengen van ouders en kinderen om ervaringen uit te wisselen en hen te informeren over al hetgeen hen aanbelangt. Anderzijds is het zo dat het merendeel van deze nieuwe generatie slechthorende en (geïmplanteerde) dove kinderen in de gesproken taal wordt opgevoed en bijgevolg toegankelijkheid en een zo goed mogelijke integratie in de horende wereld voor hen essentieel zijn.  Daarom streeft VLOK-CI ernaar ook op structureel vlak mee te kunnen beslissen over belangrijke onderwerpen zoals o.a. onderwijs, media, cultuur, kinderbijslag, sociale zekerheid en werkgelegenheid zodat ook met de specifieke noden en behoeften van onze doelgroep rekening gehouden wordt. Om hierbij de beste resultaten te kunnen boeken, werkt de vereniging nauw samen met andere belangenorganisaties en instanties.

VLOK-CI is momenteel volledig gebaseerd op vrijwilligerswerk. Het is dankzij het ledengeld, de sponsorgelden van bedrijven en andere giften dat zij haar werking kan garanderen.